7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo sąsajos

Viktorija Čertoliasytė, Laura Anckaitytė, Rita Gruodytė - Račienė

Santrauka


Tyrimo tikslas – nustatyti 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinio tapatumo, socialinių įgūdžių ir su sveikata susijusio fizinio pajėgumo sąsajas. Tyrimo objektas – 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinis tapatumas, socialiniai įgūdžiai ir fizinis pajėgumas. Tyrime dalyvavo 158 merginos ir 121 vaikinas. Tyrimas vyko 2017 m. keturiose Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklose. Fiziniam pajėgumui nustatyti buvo taikomi Eurofito testai: „Sėstis ir siekti“, „Šuolis į tolį iš vietos“, „Sėstis ir gultis“, „20 m ištvermės bėgimas šaudykle“. Naudotas Sportinio tapatumo klausimynas paaugliams (angl. Athletic Identity Questionnaire for Adolescents), kuris buvo sudarytas remiantis C. B. Anderson (2004) sukurtu sportinio tapatumo modeliu. Socialiniai įgūdžiai vertinti pagal adaptuotą R. E. Riggio ir H. S. Friedmano (1982) sudarytą Pagrindinių socialinių įgūdžių klausimyną.

Rezultatai. Nustatyta, kad 7–8 klasių merginų atletinis tapatumas yra 3,4 ± 0,6 balo, o vaikinų – šiek tiek didesnis – 3,5 ± 0,6 balo. Gauti abiejų lyčių paauglių aukščiausi atletinio tapatumo sportinės kompetencijos komponento vidurkiai (merginų – 3,8 ± 0,7; vaikinų – 4,0 ± 0,7), o mažiausi vidurkiai – mokytojų paskatinimo būti fiziškai aktyviam(merginų – 3,2 ± 1,2; vaikinų – 3,1 ± 1,2). Nustatyti aukščiausi merginų esminių socialinių įgūdžių (ESĮ) socialinio jautrumo (3,7 balo) bei socialinės kontrolės (3,7 balo) dėmenų vidurkiai; mažiausias yra emocinio ekspresyvumo vidurkis – 2,8 balo iš 5. Aukščiausias vaikinų vidurkis pasiektas tik pagal socialinės kontrolės komponentą (3,8 balo), o mažiausias – emocinio ekspresyvumo komponento (2,4 balo). Merginų „Sėstis ir siekti“ testo vidurkis lygus 22,6 cm, vaikinų – 21,3 cm. Merginų staigiosios jėgos rezultatas – 160,4 cm, o vaikinų – 176,4 cm. Merginų „Sėstis ir gultis“ testo vidurkis – 23,6 N/30s, vaikinų – 25,6 N/30s. Merginų „20 m ištvermės bėgimo šaudykle“ testo vidurkis – 1,9 min., o vaikinų – 3,1 min. Nustatytas stipriausias abiejų lyčių atletinio tapatumo ir socialinės kontrolės ryšys (merginų r = 0,46; p < 0,05; vaikinų r = 0,34; p < 0,05), silpniausias yra merginų atletinio tapatumo ir emocinio ekspresyvumo ryšys (r = 0,29; p < 0,05), o vaikinų – atletinio tapatumo ir emocinės kontrolės ryšys (r = 0,13; p < 0,05). Nustatytas merginų atletinio tapatumo ir visų fizinio pajėgumo testų rezultatų ryšys. ESĮ bendras balas stipriausiai koreliuoja su „Sėstis ir siekti“ testo rezultatais (r = 0,34; p < 0,05), silpniausias ryšys nustatytas su „Šuolio iš vietos į tolį“ testo rezultatais (r = 0,25; p < 0,05). Vaikinų atletinis tapatumas koreliuoja su „Sėstis ir siekti“, „Sėstis ir gultis“ testų rezultatais. Skirtingai nei merginų, vaikinų bendras ESĮ balas koreliuoja tik su „20 m ištvermės bėgimo šaudykle“ testo rezultatais.

Išvados. 7–8 klasių merginų ir vaikinų atletinis tapatumas yra aukštesnis nei vidutinis. Remiantis penkiabale sistema, merginos pasižymi gerais socialiniais įgūdžiais socialinės kontrolės ir socialinio jautrumo srityse, o vaikinai – tik socialinės kontrolės srityje. Paauglių lankstumo, staigiosios jėgos, liemens raumenų jėgos rodikliai yra šiek tiek žemesni nei vidutinė reikšmė, palyginti su Lietuvos 13–14 metų mokinių fizinio pajėgumo orientacinėmis skalėmis, o širdies ir kvėpavimo sistemos pajėgumas yra santykinai žemas. Merginų atletinis tapatumas teigiamai koreliuoja su visais Eurofito testais, o ESĮ bendras balas koreliuoja su tais pačiais testais, išskyrus „20 m ištvermės bėgimo šaudykle“ testą. Vaikinų atletinis tapatumas susijęs su lankstumu, raumenų ištverme, o ESĮ yra statistiškai reikšmingai susijęs tik su aerobine ištverme. Kuo socialinių įgūdžių bei atletinio tapatumo raiška geresnė, tuo geresnis yra fizinis pajėgumas.

Raktiniai žodžiai: atletinis tapatumas, socialiniai įgūdžiai, fizinis pajėgumas, paauglystė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.15


Visas tekstas:

PDF