Kvėpavimo sistemos funkcinės būklės įtaka obojininkų garso trukmei ir kokybei

Līna Balode, Zinta Galeja

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Literatūros šaltiniuose teigiama, kad tiek sportininkui, tiek muzikantui reikalingas simetriškas kūnas, o kvėpavimo sistemos funkcinė būklė turi įtakos reikalingų judesių atlikimo kokybei. Ilgą laiką buvimas vien­oje pozoje, pavyzdžiui, kasdien grojant muzikos instrumentu, gali sukelti raumenų tonuso disbalansą, kuris lemia kvėpavimo sistemos funkcinės būklės pokyčius. Žinant, jog muzikantai reguliariai groja savo instrumen­tais, galima daryti prielaidą, kad jie keičia savo kvėpavimo sistemos funkcinę būklę tokiu būdu pakeisdami pučiamojo instrumento skleidžiamo garso kokybę bei trukmę.

Tyrimo tikslas – ištirti kvėpavimo raumenų ir atskirų šonkaulių porų (3, 4, 5) mobilumo poveikį obojininkų garso kokybei ir trukmei.

Tyrimo metodai ir priemonės: Kendalo garso kokybės, trukmės ir raumenų ilgio matavimo testai; fotogra­metrija 3, 4, 5 šonkaulių porų mobilumo matavimui; matematinės statistikos metodai (Stjudento (angl. Student) t testas, McNemaro testas).

Tyrime dalyvavo 12 obojininkų – vyrų ir moterų, kurių vidutinis amžius – 22 metai. Tiriamieji obojumi grojo ne mažiau nei šešerius metus, iki tol nebuvo turėję jokių kvėpavimo sistemos ligų bei neužsiėmė jokia kasdiene fizinio aktyvumo veikla, o grojant jų diafragmos apčiuopa buvo jautri ar skausminga. Tyrimas buvo vykdomas Latvijos sporto pedagogikos akademijos laboratorijoje.

Rezultatai. Vertinant garso kokybę, paaiškėjo, kad prieš raumenų koregavimą tiriamųjų grupės vidurkis buvo 32,8 ± 2,85 s, o po raumenų koregavimo – 39,3 ± 3,4 s; garso trukmė vidutiniškai pailgėjo 6,6 s; šios per­mainos laikomos statistiškai reikšmingomis (α ≤ 0,05). Raumenų ilgio testų rezultatai parodė, kad sukamasis galvos (lot. Sternocleidomastoideus) raumuo dešinėje pusėje sutrumpėjo 11 kartų, o po korekcijos – 2 kartais. Didžiojo krūtinės (lot. Pectoralis major) raumens apatinė dešinė pusė buvo sutrumpėjusi 10 kartų, kairė pusė – 9 kartais, o po raumenų korekcijos buvo užfiksuotas pagerėjimas: dešinėje pusėje – 2 kartais ir 1 kartu – kairėje pusėje. Mažojo krūtinės (lot. Pectoralis minor) raumens kairioji pusė buvo sutrumpėjusi 12 kartų, o po korekci­jos – 7 kartais. Užfiksuoti pokyčiai laikomi statistiškai reikšmingais (α ≤ 0,05). Atskirų šonkaulių porų (3, 4, 5) judėjimas buvo matuojamas sagitalinėje plokštumoje pagal X ir Y ašis. Atvejų išsidėstymas X ašyje atitiko normalų skirstinį, o atlikus Stjudento t testą užfiksuotas padidėjimo vidurkis laikomas statistiškai reikšmingu (α ≤ 0,05). Y ašies trečiojo kairės rankos atvejo vidurkis buvo 2,04 ± 0,29 cm, po korekcijos – 2,51 ± 0,23 cm. Abiem atvejais buvo atitiktis normaliam skirstiniui. Atlikus Stjudento t testą, užfiksuotas vidutinis 0,47 cm padidėjimas, kuris nebuvo statistiškai reikšmingas (α ≥ 0.05). Šiais Y ašies atvejais buvo atitiktis normaliam skirstiniui. Po Stjudento t testo buvo galima daryti išvadą, kad padidėjimo vidurkis buvo statistiškai reikšmingas (α ≤ 0,05). Prieš raumenų korekciją ir diafragmos mobilizaciją ir po jų, buvo testuojamos atskiros šonkaulių po­ros (3, 4, 5). Apdorojus duomenis paaiškėjo, kad matuotos šonkaulių poros judėjo asimetriškai X ir Y ašims. Atitinkamai pagal gautą informaciją buvo siekiama nustatyti, ar šonkaulių svyravimų skirtumai yra statistiškai reikšmingi; apdorojus informaciją nustatyta, kad atskirų šonkaulių porų asimetrija nėra statistiškai reikšminga (α ≥ 0.05).

Išvados. Rezultatai atskleidė, kad diafragmos mobilizavimas ir kvėpavimo raumenų tempimas taikant PIR (postizometrinė relaksacija) techniką turėjo teigiamos įtakos obojininkų grojimo garso kokybei ir trukmei. Pa­sitelkus PIR ir diafragmos mobilizaciją atskiriems kvėpavimo raumenims (lot. Trapezius, Sternocleidomastoi­deus, Scalenii, Pectoralis major parsclavicularis, Pectoralis major parssternalis, Pectoralis major parscosta­lis, Pectoralisminor, Rhomboideus), tapo įmanoma normalizuoti kvėpavimo raumenų ilgį ir pagerinti atskirų šonkaulių porų (3, 4, 5) mobilumą pagal X ir Y ašis. Tai lėmė statistiškai reikšmingus pokyčius gerinant garso kokybę ir trukmės pailgėjimą vidutiniškai 6,6 s (α ≤ 0,05).

Raktažodžiai: šonkaulių judėjimas, kvėpavimo stereotipas, obojus.

DOI: https://doi.org/10.15823/sm.2019.95.3


Visas tekstas:

PDF (English)