25–35 metų amžiaus vidutinio treniruotumo moterų funkcinės būklės ir darbingumo lyginamoji analizė

Regina Zimnitskaya, Natalya Paramonova, Dmitrii Jakubovskii

Santrauka


Straipsnyje pateikiami 25–35 metų amžiaus vidutinio fizinio parengtumo ir įvairių somatinių tipų moterų fiziologinių tyrimų duomenys (pulso dažnis (PD), kvėpavimo tūris (KT), kvėpavimo dažnis (KD), minutinis kvėpavimo tūris (MKT) ties aerobinio ir anaerobinio slenksčio ribomis (AS ir AnS), taip pat veloergometru atliekamo darbo galingumas ties šiais slenksčiais. Testavimo metu taikant submaksimalaus dydžio krūvį buvo nustatytos pagrindinių fiziologinių rodiklių ties AS ir AnS ribomis reikšmės, lemiančios funkcinę būklę. Kartu buvo nustatyta asteninio (10 moterų), normosteninio (10 moterų) ir hipersteninio (10 moterų) tipo moterų veloergometru atliekamo darbo galingumas ties AS ir AnS ribomis. Šis tyrimas leido nustatyti visų somatinių tipų moterų organizmo ir jų širdies ir kvėpavimo sistemos funkcionavimo ypatumus atliekant aerobinio pobūdžio fizinį krūvį.

Išryškėjo, kad nepaisant panašaus tiriamųjų fizinio parengtumo lygio, astetininio tipo moterys pasižymi statistiškai patikimai (p < 0,05) didesniu funkciniu pajėgumu, palyginti su normosteninio ir hipersteninio tipo moterimis (KT, MKT). Taip pat buvo nustatyta, kad santykinis darbo, atliekamo veloergometru, galingumas energiją gaminant aerobiniu būdu didesnis buvo asteninio tipo moterų, palyginti su kitų somatinių tipų tiriamosiomis, tačiau absoliutusis galingumas ties AS ir AnS ribomis didesnis buvo normosteninio tipo moterų.

Tyrimo rezultatai gali būti taikomi planuojant sporto treniruočių, taip pat ir įvairių somatinių tipų moterų

sveikatingumą didinančių pratybų turinį. Moterų fizinio rengimo pratybų individualizavimas leistų padidinti

organizmo adaptaciją prie fizinių krūvių ir pasiekti geresnių fizinio parengtumo rezultatų.

Raktažodžiai: funkcinė būklė, veloergometras, submaksimalus fizinis krūvis, somatotipas, aerobinė apykaita.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2017.5


Visas tekstas:

PDF (English)